top of page

Filipa Models

Torenallee 50-02

5617 BD Eindhoven

0615874537

info@filipamodels.com

filipamodels.com

BOEKINGSVOORWAARDEN van de bij Filipa Models (hieronder te noemen Filipa) aangesloten modellen en Filipa Models.

Gevestigd te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 87914417.


Artikel 1         Algemeen
Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever, Filipa  en fotomodellen (verder ‘model(len)’), gelden in alle gevallen onderstaande boekingsvoorwaarden en prevaleren deze boekingsvoorwaarden ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Filipa is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de modellen te behartigen.


Artikel 2         Boekingen

1.         Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever, Filipa en het model. Het model verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum (verder ‘boekingsdatum’) en het afstaan van publicatierechten voor bepaalde tijd aan de opdrachtgever; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan Filipa voor verleende diensten door model en Filipa. De boekingsovereenkomst
komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via Filipa met het model verbindt (verder ‘boeken’) tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag (verder ‘factuurbedrag’). Het model verklaart zich te allen tijde akkoord met de door Filipa gehanteerde tarieven zowel voor de boeking zelf, als de toeslagen.

2.         Het factuurbedrag is de som van de modelfee bestaande uit de door het model gedeclareerde standaardtarieven, royalties, standaard en bijzondere toeslagen en de reiskosten, en de agencyfee van 20% welke berekend worden over de modelfee van het model.

3.         Modellen kunnen geboekt worden per hele dag (maximaal acht werkuren), halve dag (maximaal vier werkuren) of per uur (waaronder een periode van 60 minuten wordt verstaan). 

 

Artikel 3         Standaardtarieven

1.         Periodiek publiceert Filipa de vastgestelde Boekingsvoorwaarden Blad 1 tot en met 6 standaardtarieven. Bij gebrek aan andersluidende schriftelijke afspraken met het model of schriftelijke en mondelinge mededelingen van Filipa, zijn de standaardtarieven bindend.

2.         De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden en publicatierechten uitgedrukt in:

(a)        Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. Indien het filmopnamen betreft, staat het model feitelijk 10 uur ter beschikking van de opdrachtgever.

(b)       Halve dag tarief: een halve dag bestaat uit 4 uur.

(c)        Uurtarief: dit tarief wordt als minimum berekend bij elke boeking, bij boekingen van 1 uur of minder wordt steeds een toeslag van € 25,- berekend.

3.         Bij foto-opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaardtarief het publicatierecht om gedurende een periode van 1 jaar na de boekingsdatum binnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag-en weekbladen en reclamefolders met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. Voor gebruik als genoemd onder artikel 4 gelden toeslagen. Voor afwijkend gebruik en met name het gebruik genoemd onder artikel 5 dient een aparte overeenkomst te worden gesloten.

4.         De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Filipa wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het derde lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever, het model en Filipa.

5.         Indien de werkzaamheden ter voorbereiding van opnames zoals repetities en doorpassen en dergelijke niet langer dan twee uur in beslag nemen, geldt de helft van het standaarduurtarief. Daarna wordt het volle standaarduurtarief in rekening gebracht.

 

Artikel 4         Toeslagen

1.         In geval van de volgende diensten en/of publicatierechten worden bovenop de gepubliceerde standaardtarieven de volgende toeslagen berekend, al dan niet uitgedrukt in percentages van het standaardtarief:

(a)        voor werkzaamheden tussen 24.00 en 8.00 uur bedraagt de toeslag twee maal het standaardtarief;

(b)       voor lingerie en/of ondergoed opnamen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief;

(c)        bij naaktopnamen bedraagt de toeslag minimaal een half standaard dagtarief, daarboven komt een toeslag welke 100% van het standaard dagtarief bedraagt;

(d)       voor gebruik in andere landen tarieven op aanvraag;

(e)        voor billboards, abri’s, trams, bussen, affiches, posters en displays etc. : tarieven op aanvraag;

(f)        voor commercials op de Nederlandse zenders, zoals NPO 1, 2, en 3, RTL 4&5&7, Net 5, SBS 6, Veronica en buitenlandse zenders tarieven op aanvraag;  

(g)       indien de onder artikel 3 lid 3 genoemde termijn van 1 jaar verstreken is, verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van een toeslag van 100% van het overeengekomen bedrag met een inflatiecorrectie van 5%, tezamen 105%, de publicatierechten voor nog een jaar in Nederland, aansluitend op de genoemde periode;

(h)       indien de onder artikel 3 lid 3 genoemde oplage hoger is dan het genoemde maximum, bedraagt de toeslag 100% van het standaardtarief plus andere toeslagen voor het publicatierecht op maximaal de dubbele oplage;

(i)        indien enigerlei toeslag per kalenderjaar en/of andere termijn en/of aantal uitzendingen is verschuldigd, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele periode van de faciliteit of het materiaal gebruik gemaakt.

2.         De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Filipa wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in artikel 4 lid 1 genoemde, waarbij het model en/of materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever, Filipa en het model.

 

Artikel 5         Bijzondere toeslagen

1.         Voor de afwijkingen van het gebruik als genoemd in artikel 3 lid 3 en/of artikel 4, moeten terzake van het afwijkend gebruik en de tarifering hiervan een aparte schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de opdrachtgever, Filipa en het model. Het model is gerechtigd tot een nader overeen te komen toeslag, met name voor het gebruik voor:

(a)        cd-hoezen, boekomslagen, kalenders, stickers, displays etc.;

(b)       verpakkingen;

(c)        bioscoopcommercials of soortgelijke boodschappen;

(d)       video/tv/film/CD-I opnamen, of andere nieuwe opnamemedia; bij de voor tv-commercials te gebruiken opnamen geldt een aparte toeslag enkel, indien deze afwijkt van hetgeen in artikel 4 lid 1 onder e staat vermeld;

(e)        live-shows, presentaties in welke zin dan ook, al dan niet voor tv/video bestemd;

(f)        exclusiviteit van het model door opdrachtgever gewenst;

(g)       campagnes langer dan 12 maanden;

(h)       internet

(i)        hierboven niet genoemde media/tot op heden nog onbekende media;

(j)        meer dan één medium, bijvoorbeeld het gebruik van bestaand materiaal, zoals een verpakking in een tv-commercial;

(k)       omzetting van het ene medium in een ander medium;

(l)        meer dan één onderwerp van het materiaal.

2.         De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Filipa wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in bovenstaande artikel 5 lid 1. genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever, Filipa en het model.

 

Artikel 6         Reizen

1.         Voor alle boekingen (tenzij de opdracht in Eindhoven plaatsvindt en het model hier woont) wordt er reiskostenvergoeding aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De reiskosten zijn op basis van (1) gereden kilometers x 0,21c, (2) de kosten die gemaakt zijn met openbaar vervoer op basis van het tarief van de tweede klas van NS, of (3) taxi kosten.

2.         De opdrachtgever dient in het geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse de kosten te vergoeden; de opdrachtgever dient hier ook de gemaakte taxikosten te vergoeden.

3.         Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan.

4.         Reis- en verblijfkosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen worden volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 7         Betalingen

1.         Filipa factureert de opdrachtgever namens het model. De opdrachtgever dient, binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag overgemaakt te hebben op de rekening van Filipa Models, rekeningnummer NL74 KNAB 0606 1429 40 onder vermelding van het factuurnummer.

2.         Ingeval van niet of niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag en/of andere verschuldigde bedragen worden - onverminderd opdrachtgevers gehoudenheid tot de boete(s) als bedoeld in artikel 11 - de buitengerechtelijke kosten tussen de partijen, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig gefixeerd op een bedrag gelijk aan 15% van het factuurbedrag.

3.         Indien de betalingstermijn is verstreken, zijn het model en/of Filipa onverminderd de rechten die hieruit voortvloeien, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand, of gedeelte van de maand te berekenen vanaf 30 dagen na de datum vermeld op de factuur.

4.         Alle kosten welke door het model en/of Filipa worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of Filipa, alsmede alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling. Voorgenoemde (buiten)gerechtelijke(incasso) kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 70,- vermeerderd met portikosten per afzonderlijk gevorderd factuurbedrag.

5.         Indien er door het model en/of Filipa kosten, (buiten) gerechtelijke of andere terzake dienende kosten, gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

6.         Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur. De opdrachtgever is alsdan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten.

7.         De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

 
Artikel 8         Opties

Het model kan via Filipa aan de opdrachtgever/optant het voorrangsrecht (verder ‘optie’) verlenen om het model voor een bepaalde datum te boeken. Opties dienen meer dan 24 uur, en voor in het buitenland woonachtige of verblijvende modellen 48 uur, voor de boekingsdatum te worden omgezet in een boeking. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet-tijdige bevestiging. Indien een andere opdrachtgever het betreffende model voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de optant op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Indien de optie dan niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het model voor die betreffende datum boeken.


Artikel 9         ‘MOOI WEER BOEKINGEN’
Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze Boekingsvoorwaarden van Filipa Models, alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is(verder ‘mooi-weer boeking’), dan kan een dergelijke boeking éénmaal kosteloos worden geannuleerd. Indien deze mooi-weer boeking wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd, is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij een derde annulering is het gehele factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.


Artikel 10       Annuleringen

1.         Indien de opdrachtgever meer dan 48 uur, en voor in het buitenland verblijvende of woonachtige modellen meer dan 72 uur, voor de boekingsdatum de boeking annuleert, zijn er geen kosten verschuldigd. Evengoed heeft het model het recht een boeking of optie tot 72 uur van te voren terug te trekken. Ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden, is indien er binnen de termijn van 48 uur c.q. 72 uur wordt geannuleerd, 50% van het volledige, overeengekomen factuurbedrag verschuldigd en 100% is verschuldigd als er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd.

2.         Bij meerdaagse boekingen is artikel 10 lid 1. overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat de annuleringstermijn even lang is als de boekingstermijn.


Artikel 11       Boetebeding
Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, ten gunste van het model en Filipa een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.


Artikel 12      Aansprakelijkheid

1.         Filipa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die door het model zijn verricht tijdens de opdracht, bij het niet of gebrekkig nakomen of zich in negatieve over de opdrachtgever uitlaat, en de schade die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien.

2.         De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een (boeking)overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en Filipa.

 

Artikel 13       Derden

1.         Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomt omtrent het gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal, zal de duur van die overeenkomst de duur van de met het model en Filipa gesloten overeenkomst niet overtreffen, behoudens zijn/haar voorafgaande, schriftelijke toestemming (via Filipa).

2.         Bij overtreding van artikel 13 lid 1. verbeurt de opdrachtgever ten gunste van het model een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat ingebrekestelling is vereist.

3.         Naast de in artikel 13 lid 2. genoemde boete, blijft de opdrachtgever jegens het model volledig schadeplichtig terzake van overtredingen van 13 lid 1.

4.         Opdrachtgever verbindt zich jegens het model op verbeurde van een boete van vijf maal het factuurbedrag om een met derde te sluiten overeenkomst, als bedoeld in artikel 13 lid 1, een boeteclausule op tenemen voor het geval deze derde(n) zonder toestemming van opdrachtgever gebruik maakt/maken van het materiaal nadat de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is beëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per overtreding en is door deze derde direct verschuldigd aan het model.

5.         Alle betalingen van de boetes verlopen via Filipa die er zorg voor draagt dat de gelden aan het desbetreffende model worden overgemaakt.


Artikel 14       Geschillenregeling
1.         Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

2.         Alle uit een met het model en Filipa gesloten (boekings) overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te
worden gebracht voor de bevoegde rechter te Eindhoven.

 

bottom of page